Pagrindinio puslapio nuotrauka

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

INTERESŲ GYNYBARJPS BENDRUOMENĖ

2022 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo LR darbo kodekso pakeitimai, kuriais numatomi svarbūs pasikeitimai, susiję su darbuotojų garbės ir orumo gynimu (mobingu) bei smurto ir priekabiavimo draudimu.

Esminiai pasikeitimai, susiję su darbuotojų garbės ir orumo gynimu (mobingu) bei smurto ir priekabiavimo draudimu įtvirtinami LR darbo kodekso 30 ir 58 straipsniuose.

DK 30 str. 2d. pakeitimai:

  1. Įtvirtinamas  mobingo, smurto ir priekabiavimo, įskaitant smurto ir priekabiavimo dėl lyties apibrėžimas. Tokiu smurtu laikomas bet koks nepriimtinas elgesys ar jo grėsmė, nesvarbu, ar nepriimtinu elgesiu vieną kartą ar pakartotinai siekiama padaryti fizinį, psichologinį, seksualinį ar ekonominį poveikį, ar nepriimtinu elgesiu šis poveikis padaromas arba gali būti padarytas, ar tokiu elgesiu įžeidžiamas asmens orumas arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka ar (ir) atsirado arba gali atsirasti fizinė, turtinė ir (ar) neturtinė žala.
  2. Aiškiai įtvirtinama kokiose vietose yra draudžiami mobingo, smurto ir priekabiavimo veiksmai. Nustatoma, jog smurtas ir priekabiavimas draudžiamas: 1) darbo vietose, įskaitant viešąsias ir privačias vietas, kai darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį; 2) pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinėmis ir higienos patalpomis; 3) su darbu susijusių išvykų, kelionių, mokymų, renginių ar socialinės veiklos metu; 4) su darbu susijusio bendravimo, įskaitant bendravimą informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, metu; 5) darbdavio suteiktame būste; 6) pakeliui į darbą ar iš darbo.
  3. Nustatoma pareiga darbdaviui, atsižvelgiant į galimus smurto ir priekabiavimo pavojus, imtis jų šalinimo ir (ar) kontrolės priemonių.
  4. Įtvirtinama pareiga darbdaviui darbovietės vidaus dokumentuose nustatyti pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo bei nagrinėjimo tvarką ir supažindinti su ja darbuotojus.
  5. Darbdaviui nustatoma pareiga organizuoti darbuotojams mokymus apie smurto ir priekabiavimo pavojus, prevencijos priemones, darbuotojų teises bei pareigas smurto ir priekabiavimo srityje.
  6. Darbdaviui, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, nustatoma prievolė, įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūras, patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką bei įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir įgyvendinti. Aiškiai nurodoma, jog smurto ir priekabiavimo prevencijos politikoje turi būti nustatyta: smurto ir priekabiavimo atpažinimo būdai, galimos smurto ir priekabiavimo formos, supažindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis tvarka, pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka, apie smurtą ir priekabiavimą pranešusių asmenų ir nukentėjusių asmenų apsaugos priemonės ir jiems teikiama pagalba, darbuotojų elgesio (darbo etikos) taisyklės ir kita informacija, susijusi su smurto ir priekabiavimo prevencija.

DK 58 str. 3d. 4 p. pakeitimai:

  • Nustatoma, jog smurtas ar priekabiavimas, įskaitant psichologinį smurtą ir smurtą ar priekabiavimą dėl lyties (smurtas ar priekabiavimas, nukreiptas prieš asmenis dėl jų lyties arba neproporcingai paveikiantis tam tikros lyties asmenis, įskaitant seksualinį priekabiavimą), diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje yra pakankama priežastis nutraukti darbo sutartį su darbuotoju.

Primename, jog ir galiojančios bei kitais metais įsigaliosiančios Nacionalinės kolektyvinės sutarties 16 punktas įtvirtina psichologinio smurto, priekabiavimo ir diskriminacijos netoleravimą. Be visa ko, šiame punkte numatoma darbdavio lygmens profesinės sąjungos teisė, gavus informaciją apie  darbuotojo patiriamą psichologinį smurtą, priekabiavimą ar diskriminaciją, inicijuoti psichologinio smurto atvejo vertinimo komisijos sudarymą su darbdaviu arba savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

Tikimės, jog šių teisinių įrankių visuma prisidės prie efektyvaus mobingo mastų mažinimo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *