Narystė Respublikinėje jungtinėje profesinėje sąjungoje, darbuotojams suteikia papildomas privilegijas ir garantijas:

Interesų atstovavimas darbovietėje – įstaigoje ar įmonėje įsisteigus profesinei sąjungai, darbdavys privalo bendradarbiauti su profesine sąjunga, siekiant derinti darbuotojų ir darbdavio interesus. Šis bendradarbiavimas yra reglamentuojamas LR Darbo kodekso ir kolektyvinių sutarčių, bendradarbiavimą įgyvendinant informavimo ir konsultavimo procedūromis. Šių procedūrų metu, darbdavys privalomai informuoja profesinę sąjungą apie esminius pokyčius darbovietėje, kurie gali tūrėti įtakos darbuotojų ekonominėms, socialinės ir darbo sąlygoms (pavyzdžiui vietinių norminių teisės aktų keitimas ar grupės darbuotojų atleidimas). Atlikus informavimo procedūrą, profesinė sąjunga gali inicijuoti konsultacijų procedūrą, kurios metu išreiškiama darbuotojų nuomonė dėl planuojamų pokyčių ir siekiama abi puses tenkinančių sprendimų. Kartą per metus yra vykdomas reguliarus informavimas ir konsultavimas, kuomet profesinė sąjunga yra informuojama apie bendrą darbovietės būklę bei įvykusius pokyčius ir gali išreikšti savo nuomonę šiais klausimais. Profesinės sąjungos teisė į informavimo ir konsultavimo procedūras yra efektyviausias būdas išreikšti savo nuomonę darbdaviui, išsiderėti tinkamas sąlygas ir apginti darbuotojų interesus.

Kolektyvinės sutartys – profesinės sąjungos turi kolektyvinio atstovavimo teises ir gali sudaryti kolektyvines sutartis nacionaliniu, šakos, teritoriniu ir darbdavio lygiu. Kolektyvinės sutartys, galioja profesinės sąjungos nariams ir suteikia papildomų teisių bei garantijų, tokių kaip papildomos atostogų dienos, mokymosi atostogos, sveikatingumo dienos, papildomi priedai ir priemokos, darbo užmokesčio didinimo garantijos, teisė į palankesnes darbo sąlygas. Papildomai, kolektyvinės sutartys numato teises ir sąlygas, darbuotojams efektyviau užtikrinti savo interesų atstovavimą ir gynybą. Kolektyvinių sutarčių sudarymui, tiesioginės įtakos turi profesinės sąjungos narių skaičius – kuo didesnė profesinė sąjunga, tuo palankesnės sutarties sąlygos ir tuo patikimiau atstovaujami darbuotojų interesai.

Apsauga kilus konfliktui su darbdaviu – kylant nesutarimų dėl atleidimo iš darbo, darbo apmokėjimo sąlygų, būtinųjų darbo sąlygų keitimo ar kitų ginčų dėl darbuotojo ir darbdavio interesų metu, profesinė sąjunga padeda rasti ginčo sprendimo būdą, tiesiogiai atstovaujant savo narius. Neradus taikaus sprendimo, profesinė sąjunga atstovauja savo narius kreipiantis į Darbo ginčų komisiją ir suteikia teisinę pagalbą teismo proceso metu.

Teisinių įpareigojimų laikymosi užtikrinimas – profesinė sąjunga, vykdant įstatymų ir kolektyvinių sutarčių reglamentuojamų imperatyvių nuostatų kontrolę, užtikrina kad narių teisės ir garantijos nebūtų pažeistos.

Dalyvavimas įstatymų kūryboje – nacionalinis profesinių sąjungų centras, vykdydamas savo veiklą, tiesiogiai bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos Respublikos valdžios institucijomis. Tai sudaro galimybę profesinės sąjungos nariams išreikšti savo nuomonę formuojant valstybinę įstatyminę bazę ir įtakoti esminius sprendimus dėl darbo sąlygų reglamentavimo Lietuvoje.