Apie Respublikinę jungtinę profesinę sąjungą

Profesinė sąjunga – tai demokratinė organizacija, kurią įkūrė ir valdo įmonių ar įstaigų darbuotojai. Vadovaujantis LR Konstitucija, tai vienintelė organizacija, galinti ginti dirbančiųjų interesus. Ji privalo apsaugoti savo narius darbe, gerinti jų darbo sąlygas ir atstovauti juos darbo santykiuose.

Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga yra nacionalinio lygmens profesinių sąjungų organizacija, atstovaujanti darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo interesus šalies mastu – nacionaliniame, šakų, ir teritoriniuose lygmenyse, bei vienijanti darbdavio lygmens profesines sąjungas visoje Lietuvoje. Vykdydami savo pareigą atstovauti profesinės sąjungos narius darbo santykiuose, pasitelkiame savo komandą, kurią sudaro kompetentingi, ilgametę, profesinių sąjungų veiklos patirtį turintys specialistai. Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga yra vienas iš didžiausių nacionalinių profesinių sąjungų centrų Lietuvoje, bendradarbiaujanti su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, jos ministerijomis ir kitomis nacionalinėmis profesinių sąjungų organizacijomis, siekiant gerinti darbo sąlygas Lietuvoje.

Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos tikslai ir struktūra

Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos tikslai yra užtikrinti kuo geresnes darbuotojų darbo sąlygas, atstovauti jų interesus darbo santykiuose, suteikti galimybę darbuotojams išreikšti savo poziciją tiek valstybiniu, tiek darbovietės lygmeniu ir pasirūpinti, kad profesinės sąjungos nariai žinotų savo teises ir galėtų jas apginti.

Šiems tikslams įgyvendinti, profesinė sąjunga turi siekti darbuotojų atstovavimo ne tik darbdavio lygmenyje, bet ir šakos, teritoriniu bei nacionaliniu mastu. Atskiroms, darbdavio lygmens profesinėms sąjungoms yra sudėtinga užtikrinti tinkamą interesų atstovavimą, todėl Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos, kaip nacionalinio profesinių sąjungų centro, organizacinė struktūra, užtikrina darbuotojų atstovavimą:

Darbdavio lygmenyje – atstovaujant profesinės sąjungos narius darbdavio lygmenyje yra sudaromas įstaigos ar įmonės profesinės sąjungos kolegialus valdymo organas – profesinės sąjungos komitetas, kuris susideda iš komiteto pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir komiteto narių. Profesinės sąjungos komitetas, atstovauja įstaigos ar įmonės profesinės sąjungos narių interesus, dalyvaujant informavimo ir konsultavimo procedūrose. Darbdaviui pažeidus imperatyvias LR Darbo kodekso ar kolektyvinių sutarčių nuostatas, profesinės sąjungos komitetas informuoja ir bendradarbiauja su šakos lygmens profesinė sąjunga, kuri yra atsakinga už kolektyvinių sutarčių vykdymo kontrolę. Taipogi, darbdavys yra įpareigotas derinti organizacinius klausimus su profesinės sąjungos komitetu, kaip tai numato įstatymai ir kolektyvinės sutartys, taip išvengiant vienašališkų sprendimų priėmimo.

Teritorijos lygmenyje – teritorinė profesinė sąjunga, atstovauja savo narius pagal teritoriją (miestą, rajoną, apskritį). Teritorinė profesinė sąjunga dirba kartu su darbdavio lygmens profesinėmis sąjungomis, sprendžiant įstaigos ar įmonės darbuotojams aktualias problemas, taip pat, kartu su šakos lygmens profesine sąjunga, užtikrina kolektyvinių sutarčių kontrolę ir vykdymą. Teritorinio lygmens profesinės sąjungos bendradarbiauja su atitinkamomis savivaldybėmis ir turi galimybę su jomis sudaryti teritorinę kolektyvinę sutartį, kuri galioja savivaldybės teritorijoje esantiems profesinės sąjungos nariams.

Šakos lygmenyje – šakinė profesinė sąjunga, atstovauja tam tikros profesinės šakos darbuotojus, bendradarbiaujant su atitinkamomis ministerijomis ar darbdavių organizacijomis, siekiant sudaryti šakos kolektyvinę sutartį. Šakos kolektyvinė sutartis reglamentuoja geresnes darbo sąlygas ir papildomas, atitinkamos šakos darbuotojų, teises. Šakos kolektyvinėje sutartyje, galima derėtis dėl šių sąlygų:

  • darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo, darbo normų ir kitų su darbo užmokesčiu susijusių sąlygų;
  • darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų;
  • darbuotojų užimtumo, profesinio mokymo, perkvalifikavimo sąlygų;
  • socialinės partnerystės rėmimo priemonių, padedančių išvengti kolektyvinių darbo ginčų;
  • poilsio dienų ir kitų papildomų garantijų;
  • kitų šalims svarbių darbo, socialinių ir ekonominių sąlygų;

Už šakos kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolę yra atsakinga sutartį pasirašiusi šakos lygmens profesinė sąjunga.

Šakos lygmens profesinė sąjunga koordinuoja šakai priklausančių darbdavio lygmens profesinių sąjungų veiklą. Šakinės profesinės sąjungos pirmininkas, dalyvauja dvišalėje taryboje, kurioje dirba kartu su atitinkama ministerija ir jos atstovais, gerinant šakai priklausančių darbuotojų darbo sąlygas.

Nacionaliniame lygmenyje –  darbuotojoprofesinės, ekonominės ir socialinės teisės bei interesai, turi būti ginami valstybiniu mastu: priimant įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir formuojant biudžetą. Verslo, Vyriausybės ir darbuotojų interesai, privalo būti suderinti sudarant Nacionalinę kolektyvinę sutartį. Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga, turi nacionalinio lygmens profesinių sąjungų organizacijos statusą ir dalyvauja derybose dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties. Nacionalinės kolektyvinės sutarties darbo santykių reglamentavimas ir suteikiamos garantijos, galioja visiems Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos nariams.