Pagrindinio puslapio nuotrauka

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

INTERESŲ GYNYBA

Esminių, 2022 metais įvykusių, LR darbo kodekso pakeitimų apžvalga

Pakeitimai nuo 2022-08-01:

LR darbo kodekso 26 str.: nustatoma, jog išbandymo laikotarpio terminas negali būti ilgesnis negu trys mėnesiai. Terminuotos darbo sutarties atveju, kai terminuota darbo sutartis sudaroma trumpesniam negu šešių mėnesių laikotarpiui, išbandymo terminas turi būti proporcingas šios sutarties terminui.

LR darbo kodekso 42 str.: nustatoma, jog darbuotojui, kuris yra užsienietis, su darbo santykiais susijusi informacija,  privalo būti išdėstoma  lietuvių kalba ir kita, darbuotojui suprantama kalba.

LR darbo kodekso 44  str.: nustatomi papildomi darbo santykių kriterijai, apie kuriuos darbuotojas privalo būti informuotas iki darbo santykių pradžios: išbandymo termino trukmė ir sąlygos, darbo sutarties keitimo tvarka, viršvalandžių nustatymo ir apmokėjimo už juos tvarka ir, jei taikoma, darbo (pamainos) keitimo tvarka,, teisė į mokymo paslaugas, jei darbdavys šią teisę suteikia, socialinio draudimo institucijų, gaunančių su darbo santykiais susijusias socialinio draudimo įmokas, pavadinimas ir informacija apie kitą darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą, jei darbdavys už tai atsakingas.

LR darbo kodekso 46  str.: nustatoma, jog tais atvejais kuomet darbo sutartis yra keičiama darbuotojo iniciatyva ir darbo sutarties pakeitimas yra terminuotas, darbuotojas, pasibaigus terminui, privalo grįžti dirbti buvusiomis darbo sąlygomis.

LR darbo kodekso 55  str.: nustatoma, jog darbo sutartis gali būti nutraukiama darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį prieš 20 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai darbdavys sutinka įspėjimo terminą trumpinti arbo jo visai netaikyti. Darbuotojas turi teisę atšaukti pareiškimą nutraukti darbo sutartį apie tai pranešęs darbdaviui ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo pareiškimo padavimo dienos, išskyrus, kai darbo sutartis jau nutraukta. Vėliau atšaukti pareiškimą darbuotojas gali tik su darbdavio sutikimu.

LR darbo kodekso 57  str.: nustatoma, jog darbo sutarčių nutraukimo įspėjimo terminai trigubinami, be kitų straipsnyje numatytų atvejų, darbuotojams, pateikusiems išrašą dėl ligos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą.

LR darbo kodekso 59  str.: įtvirtinamas diskriminacijos darbuotojų atžvilgiu draudimas bei draudimas atleisti darbuotojus darbdavio valia dėl pilietybės, įsitikinimų ir pažiūrų, amžiaus, lyties ir kt.

LR darbo kodekso 107  str.: nustatoma, jog kai darbuotojas komandiruojamas į kitą šalį ilgesniam negu dvidešimt aštuonių dienų laikotarpiui, jam turi būti įteikti LR darbo kodekso 44 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti dokumentai, kuriuose papildomai nurodomi valstybės (valstybių) pavadinimas (pavadinimai) ir komandiruotės trukmė. Papildomai nurodoma, jog, jeigu darbuotojas į kitą ES valstybę ar EEE valstybę komandiruojamas laikinai dirbti pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su kitoje valstybėje veikiančiu užsakovu, dirbti darbdavio juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar kitoje darbovietėje ar dirbti kaip laikinasis darbuotojas, jam prieš išvykimą į komandiruotę įteikiamuose dokumentuose papildomai turi būti nurodoma: 1) darbo užmokestis, kurį jis turi teisę gauti pagal valstybės, į kurią jis komandiruojamas, teisę; 2) dienpinigiai ir išmokos, skirtos su komandiruote susijusioms faktinėms kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti, jeigu taikoma; 3) nuoroda į priimančiosios valstybės oficialią nacionalinę interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie komandiruojamus darbuotojus.

LR darbo kodekso 113  str.: nustatoma, jog darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti darbuotojo  pageidaujamu darbo laiko režimu, kai to reikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, darbuotojas, auginantis vaiką iki aštuonerių metų, ir darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, darbuotojas, pateikęs prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę arba būtinybe slaugyti (prižiūrėti) šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, jeigu dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatybių tai nesudarytų darbdaviui per didelių sąnaudų.

LR darbo kodekso 137  str.: nustatoma, jog darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei darbuotojo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti.

LR darbo kodekso 138  str.: nustatoma, jog darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas aštuoniomis valandomis per tris mėnesius), tuo tarpu darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę.

Pakeitimai nuo 2022-10-01:

LR darbo kodekso 47  str.: nustatoma, jog darbuotojams, esantiems prastovose, už kiekvieną kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojo prastovos laikotarpiu darbuotojui buvo paskelbta prastova, darbuotojo mokamas darbo užmokestis už tą mėnesį negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.

Pakeitimai nuo 2022-11-01:

LR darbo kodekso 30  str.: numatoma, jog darbdavys privalo imtis visų būtinų priemonių psichologinio smurto ir priekabiavimo darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems psichologinį smurtą ar priekabiavimą šio straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais, planą. Taip pat darbdaviai, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, Darbo kodekso nustatyta tvarka įvykdę informavimo ir konsultavimo procedūras, privalo patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir įgyvendinti. Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikoje turi būti nustatyta: smurto ir priekabiavimo atpažinimo būdai, galimos smurto ir priekabiavimo formos, supažindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis tvarka, pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka, apie smurtą ir priekabiavimą pranešusių asmenų ir nukentėjusių asmenų apsaugos priemonės ir jiems teikiama pagalba, darbuotojų elgesio (darbo etikos) taisyklės ir kita informacija, susijusi su smurto ir priekabiavimo prevencija.

LR darbo kodekso 114  str.:  nustatoma, jog kilnojamojo pobūdžio bei darbo atliekamo lauko sąlygomis, kompensacijų dydis negali viršyti 30 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir ši kompensaciją  mokama tuo atveju, kai darbuotojui neapmokamos komandiruotės išlaidos.

Pakeitimai nuo 2023-01-01:

LR darbo kodekso 133  str.: nustatoma, jog tėvystės atostogos, darbuotojams suteikiamos po vaiko gimimo iki vaikui sueina 1 m. arba 1 mėn. po vaiko įsivaikinimo, galės būti skaidomos į ne daugiau nei dvi dalis.

LR darbo kodekso 134  str.: nustatoma, jog kiekvienas iš tėvų (įtėvių, globėjų), imdamas atostogas vaikui prižiūrėti, bet kuriuo metu iki vaikui sukaks aštuoniolika ar dvidešimt keturi mėnesiai, pirmiausia turi teisę pasinaudoti dviejų mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalimi, kuri niekam negali būti perleista. Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalį kiekvienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) gali imti visą iš karto arba dalimis, pakaitomis su kitu iš tėvų (įtėvių, globėjų). Šių atostogų abu tėvai negali imti tuo pačiu metu.

Keletas pakeitimų, susijusių su dienpinigių mokėjimu, kurie įsigaliojo nuo 2022-07-01:

Mažesni nei Lietuvos Respublikos Valstybės nustatyti maksimalūs dienpinigių dydžiai privalo būti nustatyti nebe darbo sutartyje, o  kolektyvinėje sutartyje arba vietiniame norminiame teisės akte. Tokie dienpinigių dydžiai privalo būti diferencijuojami pagal objektyvius kriterijus, užtikrinant darbuotojų lygiateisiškumą.

Tais atvejais, kuomet dienpinigių dydžiai nustatomi vietiniame norminiame teisės akte, darbuotojai su juo turi būti supažindinti LR darbo kodekso 25 straipsnio 2 d. numatyta tvarka – raštu, su sąlyga, jog įmanoma nustatyti informacijos turinį, informacijos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, o taip pat sudarytos galimybės šią informaciją išsaugoti.

Dienpinigiai už praėjusio mėnesio komandiruotės dienas turi būti išmokami kartu su darbo užmokesčiu, pagal nustatytą darbo užmokesčio tvarką ir terminus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.