Pagrindinio puslapio nuotrauka

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

INTERESŲ GYNYBASOCIALINĖ PARTNERYSTĖ

Pasirašyta Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis

Lietuvos kultūros darbuotojų profesinė sąjunga, kartu su kitomis profesinių sąjungų organizacijomis, lapkričio 22 d. su LR kultūros ministerija pasirašė naują Lietuvos kultūros šakos kolektyvinę sutartį. Apačioje pateikiame pagrindines Sutarties garantijas, punktai yra sutrumpinti, todėl tikslias formuluotes prašome persižiūrėti Sutarties tekste. Sutartis įsigaliojo nuo jos pasirašymo momento ir šiomis garantijomis galite pasinaudoti jau dabar.

 1. 17 p.,  Darbuotojų mokymo ir kompetencijų tobulinimo (kvalifikacijos kėlimo) planas sudaromas dalyvaujant Profesinei sąjungai.
 2. 20 p.,  Darbuotojui, savo darbo laiku pavaduojančiam dėl nedarbingumo nesantį darbuotoją, mokama ne mažiau kaip 30 proc. darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoka.
 3. 21 p., Darbuotojų, kuriems nustatytas 5 arba 6 darbo dienų per savaitę skaičius, darbo grafikai kultūros įstaigos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka turi būti derinami su profesine sąjunga,
 4. 22 p., Darbdavio iniciatyva keisti darbuotojo darbo grafiką galima tik nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais.Keičiant darbo grafiką dėl kito darbuotojo neatvykimo į darbą, už pirmąsias dvi darbo dienas, jeigu jos nebuvo numatytos prieš tai galiojusiame darbuotojo darbo grafike, mokama dvigubai,
 5. 23 p., Kultūros įstaigų vadovų ir kitų darbuotojų veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka. Tiesioginiam darbuotojo vadovui vertinant darbuotojo veiklą, vertinamam darbuotojui prašant, privalo dalyvauti Profesinės sąjungos atstovas.
 6. 24 p., Profesinė sąjunga turi teisę pateikti motyvuotą išvadą apie kultūros įstaigos vadovų veiklą,
 7. 26 p., Profesinė sąjunga turi teisę kreiptis į darbdavį dėl šalims svarbių darbo, ekonominių ir socialinių sąlygų, kolektyvinių sutarčių vykdymo klausimų ir klausimų, kuriems taikoma Darbo kodekse nustatytos informavimo ir konsultavimo procedūros, darbdaviui raštiškai pateikiama keliamų klausimų ir su šiais klausimais susijusios informacijos, kurią darbdavys turėtų pateikti, sąrašą, ir inicijuoti šių klausimų svarstymą, kuris vykdomas protokoluojamo posėdžio formatu.
 8. 27 p., Darbdavys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sužinojimo apie kitiems biudžetiniams metams skirto darbo užmokesčio fondo dydį pateikia Profesinei sąjungai šią informaciją ir Profesinės sąjungos prašymu Sutarties 26 punkte nustatyta tvarka pradeda konsultacijas dėl darbo užmokesčio panaudojimo.
 9. Darbdavys ne vėliau kaip iki I metų ketvirčio pabaigosProfesinei sąjungai jos prašymu pateikia informaciją apie praėjusiais metais įstaigai skirtų lėšų ir pajamų iš teikiamų kultūros ar kitų paslaugų ir kitos ūkinės veiklos panaudojimą.
 10. 28 p., Darbdavys ne vėliau kaip per vieną mėnesį po kasmetinio (mėnesio (mėnesių)) veiklos vertinimo Profesinės sąjungos prašymu jai pateikia informaciją, nurodydamas darbuotojų skaičių pagal veiklos vertinimo rezultatus bei pateikdamas nuasmenintą informaciją apie darbuotojams nustatytą pareiginės algos kintamąją dalį ar kitas taikytas skatinimo priemones.
 11. 29 p., Darbdavys apie planuojamus sprendimusdėl esminių kultūros įstaigos struktūrinių pertvarkymų, kurie gali daryti įtaką darbuotojų atleidimui iš darbo, informuoja Profesinę sąjungą likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki sprendimo priėmimo.
 12. 32 p., Profesinei sąjungai suteikiama galimybė pasisakyti kultūros įstaigoje vykstančiuose darbuotojų susirinkimuose. Kultūros įstaigoje Profesinės sąjungos prašymu leidžiama rengti du viešus profesinės sąjungos susirinkimus per metus darbo metu, kuriuose gali dalyvauti ir kultūros įstaigos darbuotojai, nesantysProfesinės sąjungos nariais.
 13. 34 p., Profesinės sąjungos pirmininkui, dirbančiam kultūros įstaigoje, suteikiama 20 proc.jo darbo laiko per mėnesį Profesinės sąjungos funkcijoms atlikti. Šis laikas dalinamas į 15 proc., kurie naudojami Profesinės sąjungos pirmininko nuožiūra, ir 5 proc., kurie naudojami išimtiniais atvejais, Profesinės sąjungos funkcijų vykdymui už įstaigos ribų, apie tai informuojant darbdavį prieš protingą terminą.
 14. 35 p., Darbdavys, planuodamas keisti darbuotojo pareigybės aprašymą, privalo apie tai informuoti darbuotoją ir Profesinę sąjungą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.
 15. Darbuotojo sutikimas arba nesutikimasdirbti pasiūlytomis pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis, kitos rūšies darbo laiko režimu ar kitoje vietovėje turi būti išreikštas per darbdavio nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu septynios darbo dienos.
 16. Profesinės sąjungos atstovas įtraukiamas į komisiją tiriant darbuotojo galimai padarytą darbo pareigų pažeidimą.
 17. 36 p., Siekiant sudaryti sąlygas tinkamam laiko, skirto darbui ir šeimai, pusiausvyros išlaikymui, darbuotojui per metus suteikiamos dvi papildomos poilsio dienos šeimyninių įsipareigojimų vykdymui. Siekdamas pasinaudoti šia garantija, darbuotojas informuoją darbdavį ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas, nebent susitariama kitaip. Už šias dienas mokamas vidutinis darbo užmokestis.
 18. 37 p., Darbuotojui, išskyrus darbuotojus, dirbančius profesionaliojo scenos meno įstaigose, siekiant sudaryti sąlygas mažinti įtampą darbe ir gerinti psichologinę sveikatą, nustatoma 1 valanda trumpesnė darbo laiko norma per savaitę, už sutrumpintą darbo valandą paliekant vidutinį darbuotojo darbo užmokestį, arba suteikiama galimybė dirbti ne mažiau 20 proc. mėnesinės darbo laiko normos nuotoliniu būdu, jeigu nuotolinis darbas yra įmanomas pagal darbuotojui priskirtas darbo funkcijas.
 19. 38 p., Darbuotojui, auginančiam 1 vaiką iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį(arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę) mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Skirtos dienos nesumuojamos ir neperkeliamos į kitą laikotarpį. Pasinaudojus šiame punkte numatyta garantija, Profesinės sąjungos narys praranda teisę į LR darbo kodekso 138 str. 3 d. suteikiamą vieną papildomą poilsio dieną per tris mėnesius, darbuotojams, kurie augina 1 vaiką iki 12 metų.
 20. 40 p., Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu atleidžiamam darbuotojui darbdavys vietoje Darbo kodekso 57 straipsnio 8 dalyje nustatytos išeitinės išmokos išmoka trijų darbuotojo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką (darbuotoją atleidžiant dėl įstaigoje vykdomų struktūrinių pakeitimų).

Lietuvos kultūros darbuotojų profesinė sąjunga dėkoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai bei kitoms profesinėms sąjungoms už bendrą darbą. Nors derybinis procesas nebuvo toks sklandus, kaip norėtųsi ir naujos Sutarties sudarymas užsitęsė, vertinant galutinį rezultatą galima teigti, kad Kultūros šakos darbuotojai dabar turės vieną iš geriausių šakinių kolektyvinių sutarčių, su pilnavertišku socialinių garantijų paketu. Žvelgiant į ateitį, tikimės tokių pat sėkmingų rezultatų, sprendžiant dar neliestas problemas Kultūros sektoriuje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *